Училището предлага следните специалности:

 ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ след завършен VІІ клас

 • професия Администратор в хотелиерството, специалност Организация на обслужването в хотелиерството;

 • професия Готвач, специалност Производство на кулинарни изделия и напитки;

 • професия Фермер, специалност Производител на селскостопанска продукция;

 • професия Растениевъд, специалност Полевъдство.

Приемът на учениците се извършва след подаване до началника на РУО – гр. Добрич на следните документи:

 1. Заявление за участие в класиране по образец.

 2. Копие на свидетелство за завършено основно образование.

 3. Служебна бележка за резултатите от НВО.

 4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Срокове за подаване на документи:

 • Първи етап - 16.06.2017 г. - 22.06.2017 г.

 • Втори етап - 06.2017 г. - 30.06.2017 г.

 • Трети етап - 11.07.2017 г. - 13.07.2017 г.



ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ след завършен VІІІ клас

 • професия Фермер, специалност Производител на селскостопанска продукция;

 • професия Икономист, специалност Земеделско стопанство;

 • професия Растениевъд, специалност Полевъдство.

Приемът на учениците се извършва след подаване до директора на училището на следните документи:

 1. Заявление за участие в класиране по образец.
 2. Копие на свидетелство за завършено основно образование.
 3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Срокове за подаване на документи:

 • Първи етап - 03.07.2017 г. - 10.07.2017 г.

 • Втори етап - 07.2017 г. - 18.07.2017 г.

 • Трети етап - 19.07.2017 г. - 26.07.2017 г.


Всички ученици завършили гимназията получават:

 • диплом за средно образование;

 • свидетелство за професионална квалификация ;

 • свидетелство за водач на МПС кат."Ткт","В","Твк",”Твк-З”(за професиите Фермер,Растениевъд).


За контакти и подробна информация: гр. Каварна, ул. “Добротица” № 48

Тел. 0570/ 8 30 70;  8 25 72