Ръководство

Директор: Атанаска Костова

Заместник-директор по учебната дейност: Людмила Иванова Станчева

Педагогически персонал

 • Анка Николова Димитрова – старши учител по Български език и Литература
 • Пачко Радев Парушев – старши учител по Български език и Литература
 • Живка Георгиева Дочевска – старши учител по Математика и Информатика
 • Соня Кънчова Дойчева – старши учител по Химия и Биология
 • Татяна Николова Маринова – старши учител по Математика, ИТ и Физика
 • Павлина Иванова Златанова – старши учител по история и философски цикъл
 • Атанаска Георгиева Костова – старши учител по физическо възпитание
 • Анастасия Димитрова Миткова – старши учител по Английски език
 • Снежанка Стоева Петрова – старши учител по Руски език
 • агр. Виолета Кирилова Дянкова – старши учител теоретично обучение
 • инж. агр. Валентин Георгиев Балев –  старши учител теоретично обучение
 • Теменужка Стефанова Габракова – учител теоретично обучение
 • Стелиана Георгиева Маринова – старши учител теоретично обучение
 • Иван Георгиев Бурлаков – старши учител практическо обучение
 • Сенаи Халид Хасан – старши учител практическо обучение
 • Демостен Цонков Демостенов – учител по животновъдство

Непедагогически персонал

 • Иванка Тотева Лазарова – Стоянова - Главен счетоводител
 • Марийка Иванова Янкова – Касиер, счетоводство
 • Борислава Валентинова Трифонова – Завеждащ административна служба
 • Светла Савова Георгиева – Домакин,чистач/хигиенист
 • Тошко Хараламбиев Чалъков – Общ работник, поддържане на сгради
 • Георги Димитров Добрев – Дневна охрана
 • Димо Колев Минчев – Огняр
 • Елена Стоянова Костадинова – чистач/хигиенист