Презентация на есе на тема ”Любов и омраза в поезията на Ботев”

Целта на изявата е учениците да придобият умения за създаване на текст, да анализират и аргументират твърденията си. При обсъждане на есето учениците уверено изказват личното си мнение по отделните аспекти и аргументирано защитават своята позиция. Търси се правилно структуриране на писмения текст и на устните коментари. Работата им показва, че целите са постигнати в определена степен и това дава възможност за надграждане на постигнатото и подобряване на резултатите.