Tема:  „ Изложба на изработени от учениците табла по химия”

Целта на извънкласната дейност е учениците, с помоща на преподавателя да изготвят табла, необходими за обучението по химия и опазване на околната среда. Материалът вклюцен в таблата е определен от преподавателя, а учениците при изработването показаха възможност за работа в екип, творчество и отговорност към поставената задача. Тя цели и да повиши интереса на учениците към учебната дисциплина. Информацията, съдържаща се в таблата е важна за усвояването на знания по химия и опазване на околната среда.

Таблата са окачени на видно място в кабинета по химия, където се проведе и мероприятието. Те се наблюдават от всички ученици от 9 и 10 клас и вече се използват в часовете по химия.

На събитието бе поканена Недялка Николова – Директор, преподаватели и ученици. Те имаха възможност да се запознаят с изработените материали от участниците в клуба и да изкажат мнението си относно естетическата изработка.